CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z art 79, art. 80, art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158)
Notariusz dokonuje następujących czynności:

SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI:
- umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, przewłaszczenia na zabezpieczenie, świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum), których przedmiotem są grunty zabudowane lub niezabudowane, lokale mieszkalne lub użytkowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
- umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyzy),
- umowy o podział majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków, - umowy przedwstępne,
- ustanowienia służebności gruntowych, przesyłu lub osobistych,
- testamenty,
- pełnomocnictwa.

SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (MAJĄCE MOC PRAWOMOCNYCH POSTANOWIEŃ SĄDU STWIERDZAJĄCYCH NABYCIE SPADKU, PRZY CZYM AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA SPORZĄDZANE SĄ DUŻO SZYBCIEJ NIŻ POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZED SĄDEM CYWILNYM)

SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA, NP:
- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

DORĘCZA OŚWIADCZENIA

SPISUJE PROTOKOŁY, NP:
- walnych zgromadzeń między innymi spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
- w celu stwierdzenie przebiegu np. zebrań wspólnoty mieszkaniowej, stawiennictwa lub niestawiennictwa się strony, itp.,

SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW

PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE PIENIĄDZE, PAPIERY WARTOŚCIOWE, DOKUMENTY, DANE NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH,
O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE


SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA, NA ŻADANIE STRON, PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA INNE CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW


Przed umówieniem terminu na dokonanie czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia koniecznych
do dokonania konkretnej czynności dokumentów, a następnie osobiste spotkanie w Kancelarii.

Notariusz Jakub Głogowski - Tel.: +48 790 585 292