CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialne

Zgodnie z art 79, art. 80, art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158)
Notariusz dokonuje następujących czynności:

– umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, przewłaszczenia na zabezpieczenie, świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum), których przedmiotem są grunty zabudowane lub niezabudowane, lokale mieszkalne lub użytkowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
– umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyzy),
– umowy o podział majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków, – umowy przedwstępne,
– ustanowienia służebności gruntowych, przesyłu lub osobistych,
– testamenty,
– pełnomocnictwa.

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające moc prawomocnych postanowień sądu stwierdzających nabycie spadku, przy czym akty poświadczenia dziedziczenia sporządzane są dużo szybciej niż postępowanie prowadzone przed sądem cywilnym).

– własnoręczności podpisu,
– zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
– daty okazania dokumentu,
– pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

– walnych zgromadzeń między innymi spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
– w celu stwierdzenie przebiegu np. zebrań wspólnoty mieszkaniowej, stawiennictwa lub niestawiennictwa się strony, itp.,

Doręcza oświadczenia

Sporządza protesty weksli i czeków

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przed umówieniem terminu na dokonanie czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia koniecznych
do dokonania konkretnej czynności dokumentów, a następnie osobiste spotkanie w Kancelarii.